Privacy-verklaring

PM Komponenten B.V. acht uw privacy van groot belang. Wij respecteren daarom de privacy van de bezoekers van onze website en gaan vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Verwerking van persoonsgegevens geschiedt te allen tijde met inachtneming van de geldende privacywetgeving.

PM Komponenten B.V., gevestigd aan de Havenstraat 100, 7005 AG DOETINCHEM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

PM Komponenten B.V.

Postbus 297

7000 AG DOETINCHEM

T. +31 314 368 368

www.pmkomponenten.nl

Toepasselijkheid privacyverklaring

De onderhavige privacyverklaring geldt voor alle personen van wie PM Komponenten B.V. persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van de personen die – op welke wijze dan ook – bij PM Komponenten B.V. werkzaam zijn. Dit betreft onder andere:

 • klanten van PM Komponenten B.V.;
 • potentiële klanten met wie PM Komponenten contact heeft gelegd of wil leggen;
 • bezoekers van de website of van de social media accounts van PM Komponenten;
 • ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van PM Komponenten;
 • alle andere personen die contact met PM Komponenten opnemen of van wie PM Komponenten de persoonsgegevens verwerkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

PM Komponenten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten (bijvoorbeeld tijdens uw bezoek aan onze website) en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van onze dienstverlening ten behoeve van u;
 • persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën;
 • IP-adres;
 • uw surfgedrag op de website, daarmee verbonden website, waaronder maar niet beperkt tot gegevens over het eerst bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop u door de website wordt genavigeerd;
 • of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt;
 • persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen;
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare (zakelijke) social media platforms;
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PM Komponenten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • facturatie en het afhandelen van uw betaling;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • om contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.

PM Komponenten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden

 • uw toestemming: u hebt te allen tijde het recht om een verleende toestemming weer in te trekken;
 • op basis van een overeenkomst of in de aanloop naar het sluiten van een overeenkomst: indien u ons een opdracht tot dienstverlening verstrekt, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk is;
 • wettelijke verplichting;
 • in verband met een gerechtvaardigd belang: wij mogen persoonsgegevens verwerken, indien wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk op uw privacy maken.

Verwerkers

PM Komponenten schakelt soms dienstverleners (verwerkers) in die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Met die verwerkers sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de geldende privacywetgeving.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PM Komponenten B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

PM Komponenten B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast kunnen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PM Komponenten B.V. of te verzoeken om het gebruik van persoonsgegevens te beperken. Voorts heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pmkomponenten.nl. Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek daadwerkelijk door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Nadat uw verzoek is afgerond, zullen wij uw kopie van het identiteitsbewijs op de voorgeschreven wijze vernietigen.

PM Komponenten B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht bij ons in te dienen, indien wij naar uw oordeel niet zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zullen dan in overleg met u zoeken naar een passende oplossing. Voor het geval dat niet mocht lukken, wijzen wij u op de mogelijkheid om bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, een klacht in te dienen. Indien uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u in beroep gaan bij de rechter.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PM Komponenten B.V. neemt de beveiliging van uw gegevens zeer serieus. U wilt dat uw gegevens in goede handen zijn en niet dat uw gegevens op straat komen te liggen. Daarom heeft PM Komponenten B.V. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om te waarborgen dat uw gegevens goed worden beveiligd en uitsluitend voor specifieke doeleinden worden verwerkt. PM Komponenten B.V. heeft bij de beveiliging rekening gehouden met de verwerkingsrisico’s van uw gegevens, vooral als gevolg van verlies of onrechtmatig gebruik van uw gegevens. PM Komponenten B.V. past o.a. de volgende maatregelen toe:

 • veel systemen van PM Komponenten B.V. communiceren met elkaar. Wanneer gegevens van het ene naar het andere systeem worden gestuurd, gebeurt dit veilig en gecontroleerd;
 • alleen medewerkers van PM Komponenten B.V., die dat voor de uitvoering van hun functie nodig hebben, kunnen uw gegevens inzien voor specifieke doeleinden;
 • PM Komponenten B.V. logt het gebruik van uw gegevens door haar medewerkers, zodat kan worden bijhouden wat er gebeurt;
 • derde partijen die toegang nodig hebben tot uw gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten;
 • PM Komponenten B.V. beschermt haar systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software;
 • PM Komponenten B.V. gebruikt de laatste technologieën om de beschikbaarheid en veiligheid van haar systemen te garanderen;
 • PM Komponenten B.V. zorgt ervoor dat haar software en andere technologieën up-to-date zijn.
 • PM Komponenten B.V. voorziet haar websites en systemen regelmatig van geautomatiseerde veiligheidsscans.

Datalekken

Als er een inbreuk in verband met gegevens heeft plaatsgevonden (datalek), moet PM Komponenten B.V. dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) melden binnen 72 uur nadat zij daarvan op de hoogte is geraakt, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor uw rechten en vrijheden. Als het waarschijnlijk is dat het datalek een hoog risico oplevert voor uw rechten en vrijheden, is PM Komponenten B.V. verplicht het datalek ook aan u te melden. Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident (zoals diefstal van een laptop of een hack in onze systemen) gegevens verloren zijn gegaan of als PM Komponenten B.V. onrechtmatige verwerking van gegevens redelijkerwijs niet kan uitsluiten. Wanneer concreet sprake is van een datalek, hangt af van alle omstandigheden van het geval.

Als alleen sprake is van een onverhoopte zwakke plek in de beveiliging, betreft het een beveiligingslek en geen datalek. In dat geval hoeft PM Komponenten B.V. in principe geen melding te doen aan de AP. Uiteraard zal PM Komponenten B.V. een beveiligingslek wel zo snel mogelijk dichten zodra zij daarvan op de hoogte raakt.

Mocht u een (mogelijk) beveiligings- of datalek aantreffen bij PM Komponenten B.V., vragen wij u dit direct te melden door te mailen naar info@pmkomponenten.nl.

Indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@pmkomponenten.nl.

PM Komponenten B.V. behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Reacties zijn gesloten.